Design for comfort

ออกแบบระบบลดเสียงดัง

สำหรับงานแก้ปัญหาเสียงดังในโรงงาน เสียงก้องในอาคาร หรือมลภาวะทางเสียงที่เกิดขึ้นในชุมชน และทางลูกค้ามีข้อมูลเสียงอยู่แล้ว ขาดเพียงข้อมูลในการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาหรือไม่สามารถหาวัสดุที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาด้านเสียงได้ ทางเรามีบริการช่วยเหลือทั้งในส่วนของการออกแบบเขียนแบบ และจัดหาวัสดุต่างๆให้กับทางลูกค้าสำหรับใช้ในโครงการอนุรักษ์การได้ยินหรืองานลดเสียงดังตามที่ลูกค้าต้องการ บริการออกแบบระบบลดเสียง ช่วยลดระยะเวลาในการแก้ปัญหาด้านเสียงให้กับทางลูกค้าหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเสียง และสามารถเดินหน้าแก้ปัญหาได้อย่างมั่นใจ

ตัวอย่างงานแก้ปัญหาเสียงดังที่ทางเรามีส่วนช่วยในการออกแบบ


 • หม้อพักท่อไอเสีย (Silencers and mufflers)
 • ช่องระบายลม (Acoustic louvers)
 • ผนังกันเสียง (Noise barriers)
 • ห้องเก็บเสียงเครื่องจักร (Soundproof rooms)
 • ห้องกันเสียงสำหรับพนักงานคุมเครื่องจักร (Control rooms)
 • ตู้ครอบลดเสียง (Partial and full enclosures)
 • ม่านกันเสียงเครื่องจักร (Sound curtain)
 • ผังและพื้นที่การวางเครื่องจักร (Machines layout)
 • แจ็คเก็ตลดเสียงแบบถอดได้สำหรับเครื่องย่อย (Soundproof jackets)

ทำไมต้องให้เราออกแบบ


 • เพราะเราใช้ซอฟท์แวร์ระดับโลกในการทำงานจำลองเสียง ทั้งในและนอกอาคาร
 • เพราะเรามีบุคลากรที่เชี่ยวชาญทั้งด้านเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการออกแบบเขียนแบบ
 • เพราะเรามีฐานข้อมูลวัสดุที่ใช้ในงานเสียง และค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของวัสดุสำหรับงานแต่ละประเภท
 • เพราะเรามีประสบการณ์งานแก้ปัญหาเสียงดัง และทราบว่าปัญหาแบบไหน ใช้วิธีการแก้ไขอย่างไร
 • เพราะการออกแบบของเรา สามารถนำไปใช้ทำงานได้จริง และให้ผลลัพธ์ตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า