TL NR and IL


  • TL หรือ Transmission Loss คือ ค่าการส่งผ่านของเสียง ช่วยให้เราทราบว่าวัสดุหรือผนังกันเสียงนั้น มีความสามารถทำให้เสียงลดลงกี่เดซิเบลที่แต่ละช่วงความถี่ (มีหน่วยเป็น dB)
  • NR หรือ Noise Reduction คือ ค่าระดับความต่างของระดับเสียงหรือ sound pressure level (SPL) จากด้านหนึ่งหรือด้านที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง กับอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านของผู้รับเสียง (มีหน่วยเป็น dB)
  • IL หรือ Insertion Loss คือ ค่าระดับความต่างของระดับเสียงหรือ sound pressure level (SPL) ที่ทำการวัดก่อนและหลังที่จะมีวัสดุกันเสียง (มีหน่วยเป็น dB)