Noise source analysis

วิเคราะห์แหล่งกำเนิดเสียง

ทุกปัญหาเสียงดังจะมีแหล่งกำเนิดเสียงหลักและแหล่งกำเนิดเสียงลำดับรองลงมา ปัญหาหนึ่งของการแก้ไขมลภาวะทางเสียงคือเราจะทราบได้อย่างไรว่าอะไรคือแหล่งกำเนิดเสียง และทราบหรือไม่ว่าสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเสียงนั้นมาจากกิจกรรมใด เพราะการแก้ปัญหาโดยขาดการวิเคราะห์ที่ถูกต้องด้วยข้อมูลที่เพียงพอ อาจจะทำให้โครงการลดมลภาวะทางเสียงไม่ประสบผลสำเร็จหรือประสบผลสำเร็จแต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมากเกินความจำเป็น

ข้อมูลจากแหล่งกำเนิดเสียงเป็นข้อมูลที่สำคัญมากในการแก้ไขปัญหาเสียงดังทั้งในโรงงานและบ้านพักอาศัย เนื่องจากจะช่วยให้เราสามารถระบุถึงแหล่งกำเนิดเสียง สภาพที่ตั้ง ระดับความดัง ลักษณะของเสียง การสะท้อนและการควบรวม ทิศทางการเคลื่อนที่ ความยาวคลื่น รวมไปถึงความเข้มของเสียง และค่าพลังงานที่เกิดขึ้นจากระดับเสียงนั้น เพื่อมาวิเคราะห์ ออกแบบ ประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากระดับเสียงนั้นต่อไป

Noise source analysis

แหล่งกำเนิดเสียงเป็นไปได้ทั้งแบบจุดเดียว แบบเป็นเส้น และแบบเป็นพื้นที่ การเก็บข้อมูลจากแหล่งกำเนิดเสียงแต่ละแบบจะใช้เทคนิคและเครื่องมือที่คล้ายกันแต่จะต่างกันในรายละเอียดของการวิเคราะห์ปัญหานั้น เพราะการแก้ปัญหาเรื่องเสียงต้องดูภาพรวมของผลสำเร็จจากเหตุการณ์ก่อนและหลังการปรับปรุงทั้งหมด เพื่อป้องกันการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดหรือแก้ปัญหาเสียงตรงจุดที่เราสนใจหรือคิดว่าใช่ได้สำเร็จ แต่ยังมีปัญหาเสียงจากแหล่งกำเนิดอื่นที่อยู่ใกล้กันดังขึ้นมา ทำให้เสียงไม่ได้ลดลงหรือลดลงน้อยมากจนไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน


วิศวกรและทีมงานด้านวิเคราะห์เสียงจากทาง นิวเทค อินซูเลชั่น มีความรู้ ประสบการณ์และความพร้อมในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการแปรผล เพื่อให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ฉับไว ใช้ได้จริง โดยเน้นที่ข้อมูลสำคัญดังนี้

  • สภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่มีปัญหาด้านเสียง
  • แหล่งกำเนิดเสียงหลักและแหล่งกำเนิดเสียงรอง
  • ระยะเวลาการสัมผัสเสียงของผู้รับเสียงในบริเวณนั้น
  • ระดับความดังเสียงเฉลี่ยและระดับความดังเสียงสูงสุด
  • รูปแบบของเสียงที่เกิดขึ้นเป็นแบบต่อเนื่องหรือกระแทก
  • ลักษณะความถี่ของเสียงที่เกิดขึ้น (ต่ำ กลาง สูง)
  • ความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการลดปัญหามลภาวะทางเสียง
  • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ สำหรับการจัดทำโครงการ