Design for comfort

การแก้ปัญหาเสียง ลูกค้ามีข้อมูลปัญหาเสียงและเราช่วยเหลือทั้งในส่วนของการออกแบบเขียนแบบ และจัดหาวัสดุต่างๆให้กับทางลูกค้า เพื่อช่วยลดเวลาในการแก้ปัญหา แก้ปัญหาได้ตรงจุดอย่างมั่นใจ

Noise and octave contour

แผนที่ระดับความดังเสียง ช่วยทำให้เราเข้าใจและเห็นภาพรวมของระดับเสียงที่เกิดขึ้นทั้งพื้นที่ที่มีการจัดทำ ทำให้เราเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

Engineer for control

กระบวนการแก้ปัญหามลภาวะทางเสียงด้วยขั้นตอน การเก็บข้อมูลเสียงและสภาพแวดล้อม การคำนวณพลังงานและความเข้มเสียง การออกแบบวิธีการและวัสดุลดเสียง และการคำนวณผลที่จะเกิดขึ้นภายหลัง

Noise source analysis

ทุกปัญหาเสียงดังจะมีแหล่งกำเนิดเสียงหลักและแหล่งกำเนิดเสียงลำดับรองลงมา ปัญหาหนึ่งของการแก้ไขมลภาวะทางเสียงคือเราจะทราบได้อย่างไรว่าอะไรคือแหล่งกำเนิดเสียง

Noise prediction and simulation

การเก็บข้อมูลเสียงในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านมลภาวะทางเสียง เพื่อนำมาให้ซอฟท์แวร์ด้านเสียงช่วยทำการวิเคราะห์และแสดงผลแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียง

Guaranteed Quality by "NEWTECH INSULATION"

Other services


"We provide you a practical solution instead of insulation"
• Site Survey

บริการสำรวจปัญหาด้านเสียงที่หน่วยงานลูกค้า เพื่อประเมินแนวทางการแก้ปัญหาเสียงดัง ตามงบประมาณของลูกค้า

• Simulation & Prediction

บริการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเสียง เพื่อนำมาทำตัวแบบจำลองก่อนและหลังการปรับปรุง ช่วยในการตัดสินใจให้กับฝ่ายบริหาร

• Noise Inspector

ค้นหาแหล่งกำเนิดเสียงหลัก เสียงสะท้อน เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาด้านเสียงที่แท้จริง ก่อนวิเคราะห์หาแนวทางการควบคุมเสียง

• Hearing Conservation Program

บริการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการดำเนิน “โครงการอนุรักษ์การได้ยิน” หรือ HCP (Hearing Conservation Program)

• Noise & Octave Contour

บริการวัดเสียงและแยกความถี่เสียง เพื่อจัดทำแผนที่เสียงให้เห็นภาพรวมของปัญหา สำหรับนำมาวางแผนและจัดทำโครงการลดเสียง

• Solutions & Warranty

บริการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา ดำเนินการผลิตติดตั้งวัสดุกันเสียงด้วยวิธีการด้านวิศวกรรม พร้อมการรับประกันระดับเสียงที่จะลดลง

Our goal

40% เสียงดังจากพื้นที่การผลิตในโรงงาน
30% เสียงดังที่มีผลกระทบต่อชุมชน
10% เสียงก้อง เสียงสะท้อนในอาคาร
20% เสียงรบกวนจากภายนอก
กลุ่มลูกค้างานเสียง ที่ไว้วางใจในบริการของเรา

Newtech Insulation ให้บริการแก้ปัญหาด้านเสียงทั้งในโรงานและบ้านพักอาศัย เพราะมลภาวะทางเสียงไม่ได้เกิดขึ้นและสร้างปัญหาให้เฉพาะพนักงานในโรงงานเท่านั้น แต่ระดับเสียงที่ดังรบกวนยังสร้างปัญหาให้กับชุมชนรอบโรงงาน และบ่อยครั้งที่กลายเป็นปัญหาสังคมเพราะมีการรวมตัวกันร้องเรียนของชาวบ้าน เพราะทนเสียงดังรำคาญไม่ไหว

ทางเรายังให้บริการแก้ปัญหาเสียงรบกวนสำหรับผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมและบ้าน ที่ได้ผลกระทบจากเสียงภายนอก เช่น เสียงการจราจร เสียงเครื่องบิน เสียงจากสัตว์เลี้ยงและเสียงจากการทำกิจกรรมของเพื่อนบ้าน เป็นต้น รวมไปถึงงานแก้ปัญหาเสียงก้องและเสียงสะท้อนในห้องประชุม ห้องสัมมนา รวมไปถึงห้องดูหนังฟังเพลง

Latest products


 • Acoustic jackets
  Acoustic jackets
  Acoustic jackets
 • Acoustic barriers
  Acoustic barriers
  Acoustic barriers
 • Acoustic louvers
  Acoustic louvers
  Acoustic louvers
 • Acoustic curtains
  Acoustic curtains
  Acoustic curtains

Our clients