Noise contour

Noise contour หรือแผนที่ระดับความดังเสียง ช่วยทำให้เราเข้าใจและเห็นภาพรวมของระดับเสียงที่เกิดขึ้นทั้งพื้นที่ที่มีการจัดทำ ทำให้เราเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และเราสามารถนำข้อมูล noise contour ที่ได้ไปวางแผนและบริหารจัดการกับปัญหาเสียงดังที่เกิดขึ้นได้ต่อไป แต่ข้อจำกัดของ noise contour คือแสดงให้ผู้ใช้เห็นแค่ระดับความดังเสียงเฉลี่ย (LAeq) ในระยะเวลาหนึ่งที่ทำการเก็บข้อมูลเสียงมาเท่านั้น แต่ไม่ทราบว่าเสียงดังรบกวนที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากความถี่เสียงในย่านใด ทำให้การวิเคราะห์และออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาเสียงดัง ทำได้ยาก

Octave contour


Octave contour หรือแผนที่แสดงความถี่เสียง (1/1 Octave) เป็นข้อมูลเสียงเชิงลึกที่แสดงทั้งค่าเฉลี่ย (LAeq) ค่าความดังสูงสุด (Lmax) และค่าความดังเสียงที่ย่านความถี่ตั้งแต่ 125-4000 Hz หรือสำหรับบางปัญหาที่ต้องการความละเอียดมากกว่านี้ก็สามารถเก็บข้อมูลให้ละเอียดมากขึ้นได้อีก (1/3 Octave) ตั้งแต่ 31-16000 Hz รวมไปถึงการทำ impulsive noise contour หรือแผนที่ระดับเสียงกระแทก สำหรับกิจกรรมหรือโรงงานที่ไม่ได้มีแหล่งกำเนิดเสียงแบบต่อเนื่อง ซึ่ง Octave contour เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแก้ปัญหาด้านเสียง ทำได้ตรงจุดและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้มาก (ไม่ต้องลองผิดลองถูกในการเลือกวัสดุหรือวิธีการแก้ปัญหา)