Noise prediction and simulation

จัดทำตัวแบบจำลองและทำนายผลการลดเสียง

Noise Prediction and Simulation คือการเก็บข้อมูลเสียงในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านมลภาวะทางเสียง เพื่อนำมาให้ซอฟท์แวร์ด้านเสียงช่วยทำการวิเคราะห์และแสดงผลแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียง ประโยชน์ของการทำตัวแบบจำลองเสียงคือ ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินหรือโครงการลดเสียงดังในพื้นที่ มีข้อมูลในการตัดสินใจว่า

  • ก่อนและหลังทำโครงการลดเสียง ระดับเสียงมีการลดลงตามที่ต้องการหรือไม่
  • การลดลงของระดับเสียงแต่ละตัวแบบจำลองนั้น ลดลงด้วยวิธีการแก้ปัญหาแบบใด
  • ระดับเสียงที่ลดลงจนอยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจ ต้องใช้งบประมาณเท่าใดในการจัดทำ
  • ระยะเวลาในการจัดทำโครงการลดเสียงแต่ละแบบ ตามที่ได้มีการจำลองระดับเสียง
  • ความคุ้มค่าในการลงทุนทำโครงการ หรือทางเลือกอื่นที่มีในการแก้ปัญหาด้านเสียง

Noise prediction and simulation

4-simulation

ขั้นตอนการให้บริการทำตัวแบบจำลองและทำนายผลการลดเสียง โดยสังเขป

  • วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงเข้าสำรวจพื้นที่และประเมินงาน
  • ลูกค้าแจ้งความประสงค์ต้องการให้จัดทำตัวแบบจำลอง (simulation)
  • ช่างเทคนิคทำการเก็บข้อมูลเสียงหน้างาน (ช่วงสั้นๆ หรือใช้เวลาหลายวัน)
  • นักออกแบบใช้ซอฟท์แวร์ในการทำตัวแบบจำลอง ตามเงื่อนไขต่างๆที่ลูกค้าแจ้ง
  • วิศวกรนำเสนอผลการจำลองที่ได้ให้ลูกค้าพิจารณาและตัดสินใจ

โดยเฉลี่ยแล้วการทำตัวแบบจำลองและทำนายผลการลดเสียง มีระยะเวลาในการจัดทำประมาณ 10-20 วัน เริ่มตั้งแต่ได้รับการแจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการจากทางลูกค้า แต่หากบางกรณีที่ลูกค้าหรือหน้างานมีแหล่งกำเนิดเสียงตลอด 24 ชั่วโมง อาจจะต้องใช้เวลาดำเนินการทั้งกระบวนการมากกว่า 20 วัน เนื่องจากระยะเวลาในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จะยาวนานกว่ากรณีที่แหล่งกำเนิดเสียงในช่วงเวลาทำงานปกติ (8 ชั่วโมงทำงานต่อวัน)