SAC and NRC


SAC หรือ Sound Absorption Coefficient หรือ ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเสียง เป็นค่าที่ทำให้เราประเมินได้ว่าวัสดุนั้นมีคุณสมบัติในการดูดซับพลังงานเสียงได้ดีเพียงไร ยิ่งมีค่า SAC มาก หรือเข้าใกล้ 1 แสดงให้เห็นว่าวัสดุนั้นสามารถดูดกลืนเสียงได้มาก เพราะค่าสัมประสิทธิ์ของการดูดกลืนเสียงนั้นจะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ยิ่งมีค่าน้อยแสดงว่าดูดกลืนเสียงได้ไม่ดี หรือมีการสะท้อนเสียงออกไปได้มากนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น หากวัสดุซับเสียงนั้นมีค่า SAC = 0.80 ที่ 500 Hz ความหมายคือเมื่อมีพลังงานเสียงมากระทบกับวัสดุนั้น ตัววัสดุจะสามารถดูดกลืนพลังงานเสียงนั้นที่ย่านความถี่ 500 Hz ไว้ได้ถึงร้อยละ 80 ที่เหลืออีกร้อยละ 20 ก็จะสะท้อนกลับออกไป

NRC หรือ Noise Reduction Coefficient หรือ ค่าสัมประสิทธิ์การลดเสียง เป็นค่าทีบอกให้เราทราบถึงพลังงานเสียงที่ลดลงเมื่อใช้วัสดุนั้นมาช่วยในการซับเสียง ค่า NRC เป็นค่าที่คำนวณได้จากค่าเฉลี่ยของ SAC ที่ช่วง 250Hz 500Hz 1000Hz และ 2000Hz เพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบค่า SAC เราก็จะทราบค่า NRC ด้วย ซึ่งค่า NRC ควรจะดูประกอบกับค่า SAC เพราะจะช่วยให้เราเลือกวัสดุซับเสียงมาแก้ไขปัญหาได้สอดคล้องกับแหล่งกำเนิดเสียง

ตัวอย่างค่า SAC และ NRC ของวัสดุต่างๆ