Sound Transmission Class (STC)


เมื่อต้องมีส่วนร่วมในการทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน การแก้ปัญหามลภาวะทางเสียงหรือการลดเสียงก้องเสียงสะท้อนภายในอาคาร การเลือกวัสดุในการทำงานเสียงนั้นอาจจำเป็นต้องมีการใช้วัสดุซับเสียงเข้ามาช่วยแก้ปัญหา หนึ่งในปัจจัยสำหรับการพิจารณาเลือกวัสดุเหล่านั้นก็คือค่า STC (Sound Transmission Class) หรือค่าที่บอกถึงระดับการส่งผ่านของเสียง ยิ่งมีค่ามากแสดงว่ากันเสียงได้มาก เช่น ผนังที่มีค่า STC 50 จะกันเสียงได้ดีกว่าผนังที่มีค่า STC 40 หรือสรุปได้ง่ายๆว่า ค่า STC เป็นค่าที่บอกเราว่าวัสดุหรือผนังนั้นหยุดยั้งการเดินทางผ่านของเสียงได้มากหรือน้อยนั่นเอง แต่ข้อสรุปนี้ไม่สามารถใช้ได้กับบางกรณีที่มีปัญหาจากแหล่งกำเนิดเสียงต่ำ เช่น ระดับเสียงที่ 125 Hz ลงไป

โดยการพิจารณาค่า STC มีข้อที่ต้องพึงระวังคือ ค่า STC ไม่ได้เป็นค่าที่บอกว่าวัสดุหรือผนังนั้นกันเสียงได้กี่เดซิเบล (dB) ยกตัวอย่างเช่นค่า STC 50 ไม่ได้หมายความว่าวัสดุหรือผนังนั้นจะลดเสียงลงได้ 50 dB จากแหล่งกำเนิดเสียง ที่สำคัญเราไม่สามารถเพิ่มค่า STC เข้าไปตรงๆได้เช่น หากเราทราบว่าผนังเดิมของเรามีค่า STC 40 และเรามีวัสดุที่สนใจซึ่งระบุไว้ว่ามีค่า STC 30 ไม่ได้หมายความว่า หากเราใช้วัสดุนี้กับผนังเดิมแล้ว ผนังใหม่ที่เราทำเสร็จจะมีค่า STC 70 แต่ในความเป็นจริงแล้วผนังใหม่เราจะมีค่า STC 45 โดยประมาณ (เนื่องจากระดับเสียงเป็นการบวกในเชิง logarithm)