Removable Acoustic Jackets


สำหรับปัญหาจากแหล่งกำเนิดเสียงแบบจุด เช่น เครื่องย่อยเศษพลาสติค เครื่องบดวัตถุดิบ คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ พัดลมอุตสาหกรรมและอุปกรณ์อื่นๆ การติดตั้ง “ฉนวนกันเสียงแบบถอดได้” หรือ “removable acoustic insulation jackets” ดูจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องเสียงที่เหมาะสมที่สุด เพราะให้ทั้งความสะดวกในการถอดและใส่เมื่อต้องตรวจสอบกระบวนการทำงานหรือทำการซ่อมบำรุง ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับการทำห้องหรือผนังกันเสียง อีกทั้งระยะเวลาในการผลิตหรือจัดหาก็ทำได้รวดเร็วกว่า

Newtech Insulation ผู้เชี่ยวชาญด้านฉนวนแบบถอดได้ (removable insulation jackets) มีความเข้าใจในการเลือกใช้ทั้งวัสดุซับเสียง (absorptive materials) และวัสดุกันเสียง (soundproofing materials) รวมไปถึงหลักการออกแบบและคำนวณ (noise-engineering control) ให้ “ฉนวนกันเสียงแบบถอดได้” มีค่าลดทอนเสียง (noise reduction) ได้มากที่สุด ด้วยความหนาและน้ำหนักของวัสดุที่เหมาะสมตามลักษณะงานของลูกค้า (optimization) โดยแนวทางการออกแบบนั้นจะใช้ค่า spectrum ของแต่ละช่วงความถี่เสียงที่บันทึกได้จากแหล่งกำเนิดเสียง มาทำการเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติลดการรบกวนของเสียงในแต่ละช่วงความถี่นั้นลงจนได้ระดับเสียงเฉลี่ย (LAeq) ที่ลูกค้าต้องการหรือตามที่กฎหมายกำหนด

ฉนวนลดเสียงแบบถอดได้  (acoustical jackets) เป็นฉนวนที่ออกแบบและผลิตขึ้นตามสภาพปัญหามลภาวะทางเสียงที่เกิดขึ้นหน้างาน ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติด้านเสียงสอดคล้องกับเสียงรบกวนที่เกิดขึ้น ผลิตให้เข้ากับรูปทรงของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง ทำให้ติดตั้งหรือสวมใส่ได้พอดีมีความสะดวกในการใช้งาน เพราะออกแบบตามความต้องการของลูกค้า พนักงานสามารถถอดใส่ได้เองภายในเวลาอันรวดเร็วในกรณีที่ต้องมีการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่องจักร โดยวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่นอกจากจะมีคุณสมบัติซับเสียงและความสั่นสะเทือนแล้ว ยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานในโรงงานหรืออาคารสาธารณะด้วย เช่น ไม่ลามไฟ ไม่นำไฟฟ้า กันน้ำและสารเคมีได้ดี รวมไปถึงทนต่ออุณหภูมิสูงและทนการเสียดสีได้ดีอีกด้วย

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เหมาะกับ
“ฉนวนกันเสียงแบบถอดได้”


 • Chiller compressors
 • Ball or tube mills
 • Polishing and grinding covers
 • Recycling machines
 • Gear box casing
 • Steam and gas turbine housing
 • Compressor housing
 • Exhaust ducting
 • Pressure reducing valves
 • Industrial blowers
 • Filter bag house

ข้อดีของ  “ฉนวนกันเสียงแบบถอดได้”

 • หลังติดตั้งช่วยลดระดับเสียงลงได้ตั้งแต่ 5-15 dBA
 • ช่วยลดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรและอุปกรณ์
 • มีความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้งและถอดออก
 • มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ ทนความร้อนและสารเคมี
 • ตัดเย็บเข้ารูปเครื่องจักร ไม่เป็นอันตรายในการใช้งาน
 • อายุการใช้งานยาวนาน

กรณีศึกษาการแก้ปัญหาเสียงดังรบกวนด้วย “ฉนวนกันเสียงแบบถอดได้”

โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่ง มีการใช้งาน centrifugal blowers ในหลายจุด แต่ละจุดจะมีกำลังขับ 3.7-5.5 kW ใบพัดทำงานด้วยความถี่ 50-60 Hz มีอัตราการไหลของลมตั้งแต่ 35-55 m3/min เมื่อพัดลมแต่ละตัวทำงานจะมีเสียงดังรบกวนแบบต่อเนื่องตลอดเวลา ทำการวัดเสียงแบบ Fast ถ่วงน้ำหนักแบบ A ระยะเวลา 5 นาที โดยเครื่องวัดเสียงมีระยะห่างจากตัวพัดลมประมาณ 1 เมตร  พบว่ามีค่าเฉลี่ยเสียงขณะที่พัดลม No.A-5 ทำงานอยู่ที่ 90.0 dBA ทางเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพประจำบริษัทและผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง ต้องการให้ลดเสียงลงให้มากที่สุดหรือต้องไม่เกิน 85.0 dBA

เมื่อทำการเก็บข้อมูลและแยกความถี่เสียงออกมาพบว่า ระดับเสียงจะมีค่าความดังสูงอยู่ที่ช่วงความถี่ 800-5000 Hz ซึ่งเป็นช่วงความถี่กลางถึงสูง การแก้ปัญหาเสียงดังสำหรับกราฟความถี่เสียงที่มีลักษณะเบ้ขวาเช่นนี้ทำได้หลายวิธี เช่น การทำห้องเก็บเสียง การติดตั้งกล่องครอบลดเสียง การติดตั้งม่านกันเสียง การทำผนังกันเสียง และการติดตั้ง “ฉนวนกันเสียงแบบถอดได้” หรือ “removable acoustic insulation jacket” ลงไปที่ตัวพัดลม เมื่อทางลูกค้าพิจารณาปัจจัยสำคัญรอบด้านแล้วพบว่า มีพัดลมในโรงงานหลายตัวที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 dBA แต่มีงบประมาณในการปรับปรุงเรื่องเสียงดังในโรงงานที่จำกัดสำหรับปีงบประมาณนั้น ทำให้ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ตัดสินใจให้ทาง นิวเทค อินซูเลชั่น ออกแบบและติดตั้งฉนวนกันเสียงแบบถอดได้ที่พัดลมแทนวิธีการแก้ปัญหาอื่น

บทสรุปของการแก้ปัญหาเสียงดังจากการทำงานของ centrifugal blowers พบว่า ระดับเสียงลดลงโดยเฉลี่ยเครื่องละ 7-8 dBA โดยการเลือกใช้ฉนวนลดเสียงแบบถอดได้ที่มีความหนา 50 mm และมีคุณสมบัติในการลดทอนเสียงในช่วงความถี่ 800-5000 Hz ได้ดี ติดตั้งไปที่ตัวพัดลมโดยตรง (ยกเว้นตรงส่วนของมอเตอร์) เมื่อเสียงจากการทำงานของพัดลมแต่ละตัวลดลง ทำให้ระดับเสียงภายในโรงงานมีค่าลดลงไปด้วย และเมื่อพัดลมทำงานพบว่าไม่มีตัวใดที่มีค่าระดับเสียงเกินกว่า 85 dBA ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเสียงดังที่ได้ผลตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งเรื่องระดับเสียงที่ลดลง งบประมาณและระยะเวลาการดำเนินการ

Tips: วิธีการคำนวณหาความยาวของคลื่นเสียง

ความยาวคลื่น (wavelength) หรือ  คือ ระยะห่างระหว่างจุดสูงสุดของการเกิดคลื่นเสียง 1 คลื่น มีหน่วยเป็นเมตร โดยความยาวของคลื่นเสียงจะขึ้นกับความถี่ที่ทำให้เกิดเสียงและความเร็วของเสียงที่ผ่านตัวกลาง